Dofinansowanie kosztów termomodernizacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”

19 września 2018 r. Ministerstwo Środowiska uruchomiło program „Czyste Powietrze”. Trwa nabór wniosków.

Program zakłada realizację celów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności zmniejszenia emisji pyłów wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, poprzez wsparcie termomodernizacji takich budynków oraz wymiany przestarzałych źródeł ciepła.  

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób, które jeszcze nie zaczęły budowy domu, ale uzyskały już pozwolenie na budowę lub zgłosiły taki zamiar, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Inicjatywa  przewiduje trzy formy wsparcia inwestorów: bezzwrotną dotację, pożyczkę i termoizolacyjną ulgę podatkową (od 2019 r.).

Wsparciem objęte będą wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wspierane dopłatą będą inwestycje o wartości od 7 do 53 tys. zł (tzw. koszty kwalifikowane). 

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet wynosi 103 mld złotych (63,3 mld zł na finansowanie w formie bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji  oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek). 

Dotacje będą udzielane za pośrednictwem 16-stu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwych dla adresu budynku mieszkalnego, który ma być poddany termomodernizacji (lista). Wniosek o dofinansowanie może być składany elektronicznie lub papierowo, zależnie od możliwości właściwej jednostki. Na stronach internetowych tych jednostek, zamieszczane będą terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz forma ich przyjmowania.

Dofinansowanie kosztów termomodernizacji w ramach Programu „Czyste Powietrze” (Kopie 1)

Podstawowym kryterium określającym wysokość wsparcia jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (właściciela domu). Dochód będzie liczony zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus). Ministerstwo określiło siedem grup (I – poniżej 600 zł/mies./os.  – VII powyżej 1.600 zł/mies./os.)

Na maksymalną wysokość dotacji (90% kosztów kwalifikowanych) mogą liczyć gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł. W miarę wzrostu miesięcznego dochodu na osobę, maleje możliwy zakres wsparcia dotacją. Powyżej 1600 zł/ mies./os. maksymalna wysokość dotacji wyniesie 30 %. Resztę kosztów kwalifikowanych inwestor będzie mógł sfinansować z zaciągniętej na preferencyjnych warunkach pożyczki. 

Przykładowe maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, na które może być przyznane wsparcie:

 • ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące – do 150 zł za m²;
 • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych – do 700 zł za m²;
 • wymiana drzwi zewnętrznych i bram garażowych – do 2 tys. za m²;
 • węzeł cieplny – do 10 tys. zł za zestaw;
 • kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin – do 20 tys. zł za zestaw;
 • kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin – do 10 tys. zł za zestaw;
 • system ogrzewania elektrycznego – do 10 tys. zł za zestaw;
 • kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej – do 15 tys. zł za zestaw;
 • powietrzne pompy ciepła – do 30 tys. zł za zestaw;
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody – do 45 tys. zł za zestaw;
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – do 15 tys. zł za zestaw;
 • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła – do 10 tys. zł za zestaw;
 • kolektory słoneczne – do 8 tys. zł za zestaw;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna – do 30 tys. zł za zestaw;
 • przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa (tylko w przypadku podłączenia nowego źródła) – do 5 tys. zł za zestaw;
 • przyłącze cieplne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) – do 10 tys. zł za zestaw;
 • przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) – do 8 tys. zł za zestaw.

Zakres i parametry inwestycji termomodernizacyjnej oraz jej optymalny pod względem finansowym wariant będzie musiał być określony w audycie termomodernizacyjnym. W przypadku niewielkich inwestycji wystarczająca będzie uproszczona analiza energetyczna, której poprawność zweryfikuje przedstawiciel WFOŚiGW. Ocenie przedstawicieli  WFOŚiGW  podlegać będzie także wywiązywanie się z ustalonych warunków wsparcia w ramach Programu (ocena stanu budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia, nawet do 3 lat od jej zakończenia). 

Dotacja w programie „Czyste powietrze” jest rodzajem wkładu własnego, który umożliwi wzięcie pożyczki termomodernizacyjnej. Np. jeśli właścicielowi domu zostanie przyznana dotacja pokrywająca 60% kosztów kwalifikowanych, to brakującą kwotę będzie mógł pożyczyć od WFOŚiGW na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie pożyczki ma być zmienne, nie przekroczyć  stopy WIBOR 3M powiększonej o 70 pkt bazowych, nie mniejsze jednak niż  2% w skali roku. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 15 lat. Program dopuszcza też karencję w spłacie pożyczki – nie dłużej niż do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Ostatnia forma wsparcia – ulga podatkowa  (termomodernizacyjna), adresowana jest głównie do właścicieli domów o dochodach powyżej 1,6 tys. zł na osobę (VII grupa). Ministerstwo Finansów przygotowało właśnie projekt ustawy, która przewiduje od 2019 r. ulgę podatkową w wysokości nawet  53 tys. zł w ciągu trzech lat. 

Nie będzie możliwe skorzystanie  jednocześnie z dotacji WFOŚiGW oraz z ulgi podatkowej. Skorzystanie z ulgi podatkowej, nie wyklucza natomiast skorzystania z pożyczki na sfinansowanie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Informacje nt. Programu, regulamin naboru, formularze wniosków, załączniki i instrukcje do nich, listę wymaganych dokumentów (np. potwierdzających dochód), można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowe informacje o tym jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie można uzyskać podczas bezpośrednich spotkań z przedstawicielami resortu środowiska, które odbywają się w każdej gminie w Polsce (aktualny harmonogram spotkań znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska,  w zakładce "Czyste Powietrze".

źródło: PSPS, 25-09-2018 r.