Praca i kariera

Austrotherm Sp. z o.o. jest częścią austriackiego koncernu Schmid Industrie Holding.
To dynamicznie rozwijająca się firma, która dostarcza najwyższej jakości materiały do termoizolacji na potrzeby budownictwa. Jednym z naszych atutów jest docenianie ludzi i aktywna współpraca z partnerami, klientami, społecznościami lokalnymi.
Poszukujemy osób lubiących wyzwania, otwartych na nowe pomysły, które cenią pracę w poszanowaniu norm i zasad. Osobom, które się do nas przyłączą, dajemy możliwość rozwijania kwalifikacji i takich umiejętności jak samodzielność, kreatywność i proaktywność. Przyłącz się do nas.

Aktualne oferty pracy:


Doradca techniczny - Oświęcim

Miejsce pracy: Oświęcim

Zakres obowiązków:

 • Doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktów Austrotherm
 • Wsparcie techniczne dla pracowników działu handlowego i marketingu
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla wszystkich uczestników procesu budowlanego


Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (budownictwo ogólne)
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Zdolność budowania pozytywnych relacji z klientami
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Łatwość prowadzenia wystąpień publicznych w formie szkoleń branżowych
 • Miejsce zamieszkania: Oświęcim lub okolice
 • Prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Wynagrodzenie zasadnicze i system premiowy
 • Niezbędne narzędzia pracy 
 • Świadczenia w ramach ZFŚS
 • Dostęp do ubezpieczenia grupowego
 • Wsparcie i pracę w zgranym i doświadczonym zespole 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwanym dalej "RODO"."

i przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@austrotherm.pl

Aplikuj online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (ROZWIŃ)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób biorących udział w procesach rekrutacji organizowanych przez Austrotherm Sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUSTROTHERM SP. Z O.O. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039728, REGON: 070422896, NIP: 549-00-17-966, kapitał zakładowy 3.802.500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: rodosymbolaustrothermpunktpl z dopiskiem Ochrona danych osobowych. 

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) realizacji procesu rekrutacyjnego, w tym podejmowania działań rekrutacyjnych zmierzających do wyłonienia spośród kandydatów osób do pracy, w szczególności na podstawie:
• art. 6 ust 1 lit. b RODO – tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
• art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie realizacji uprawnień pracodawcy wynikających z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tj. imię / imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, a także gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody, która może zostać w każdym czasie cofnięta, w przypadku podania przez Panią/Pana w aplikacji rekrutacyjnej danych w zakresie szerszym, niż ten do którego przetwarzania uprawnia Administratora Kodeks pracy.
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan no to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w cofnięta w dowolnym czasie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

3. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które:
a) są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
b) świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych, takie jak:
• agencje rekrutacyjne;
• podmioty świadczące usługi z zakresu przeprowadzenia testów rekrutacyjnych;
c) świadczą na rzecz Administratora usługi IT i dostarczają systemy informatyczne
d) są objęte zakresem zgody, która Pani/Pan udzielił/-a.

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od końca roku, w którym została przesłana aplikacja, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy liczony od końca roku, w którym przekazano dane osobowe. Administrator może przetwarzać dane osobowe dłużej o ile przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo bycia zapomnianym).
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem  rodo@austrotherm.pl z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

6. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej uodo.gov.pl/pl/83/155

7. Profilowanie
AUSTROTHERM SP. Z O.O. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym ich profilowaniu.

Operator maszyn - Grodków

Miejsce pracy: Grodków

Zadania:

 • Obsługa maszyn i urządzeń w wyznaczonym obszarze, zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi
 • Kontrola przebiegu procesu technologicznego pod kątem utrzymania ciągłości produkcyjnej i jakości produktów
 • Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
 • Utrzymanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym
 • Wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów maszyn


Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe: elektromechanik, mechanik lub elektryk
 • Dyspozycyjność - praca w systemie 3 zmianowym
 • Umiejętność pracy w zespole, dokładność i uczciwość
 • Uprawnienia energetyczne kategorii E1, E2, mile widziane E3
 • Uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Wynagrodzenie zasadnicze i system premiowy
 • Świadczenia w ramach ZFŚS
 • Dobrą atmosferę pracy

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwanym dalej "RODO"."

i przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@austrotherm.pl

Aplikuj online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (ROZWIŃ)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób biorących udział w procesach rekrutacji organizowanych przez Austrotherm Sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUSTROTHERM SP. Z O.O. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039728, REGON: 070422896, NIP: 549-00-17-966, kapitał zakładowy 3.802.500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: rodosymbolaustrothermpunktpl z dopiskiem Ochrona danych osobowych. 

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) realizacji procesu rekrutacyjnego, w tym podejmowania działań rekrutacyjnych zmierzających do wyłonienia spośród kandydatów osób do pracy, w szczególności na podstawie:
• art. 6 ust 1 lit. b RODO – tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
• art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie realizacji uprawnień pracodawcy wynikających z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tj. imię / imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, a także gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody, która może zostać w każdym czasie cofnięta, w przypadku podania przez Panią/Pana w aplikacji rekrutacyjnej danych w zakresie szerszym, niż ten do którego przetwarzania uprawnia Administratora Kodeks pracy.
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan no to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w cofnięta w dowolnym czasie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

3. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które:
a) są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
b) świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych, takie jak:
• agencje rekrutacyjne;
• podmioty świadczące usługi z zakresu przeprowadzenia testów rekrutacyjnych;
c) świadczą na rzecz Administratora usługi IT i dostarczają systemy informatyczne
d) są objęte zakresem zgody, która Pani/Pan udzielił/-a.

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od końca roku, w którym została przesłana aplikacja, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy liczony od końca roku, w którym przekazano dane osobowe. Administrator może przetwarzać dane osobowe dłużej o ile przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo bycia zapomnianym).
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem  rodo@austrotherm.pl z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

6. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej uodo.gov.pl/pl/83/155

7. Profilowanie
AUSTROTHERM SP. Z O.O. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym ich profilowaniu.

Operator maszyn - Oświęcim

Miejsce pracy: Oświęcim

Zadania:

 • Praca w charakterze operatora maszyn do produkcji styropianu
 • Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej 


Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe: elektromechanik lub mechanik
 • Dyspozycyjność - praca w systemie 3 zmianowym
 • Mile widziane uprawnienia SEP dotyczące obsługi
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze
 • Wynagrodzenie zasadnicze i system premiowy
 • Świadczenia w ramach ZFŚS
 • Dobrą atmosferę pracy

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Austrotherm sp. z o.o. moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach realizowanych przez ww. firmę”.

i przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@austrotherm.pl

Aplikuj online

Operator maszyn - Skierniewice

Miejsce pracy: Skierniewice

Zadania:

 • Praca w charakterze operatora maszyn do produkcji styropianu
 • Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej 


Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe: elektromechanik lub mechanik
 • Dyspozycyjność - praca w systemie 3 zmianowym
 • Mile widziane uprawnienia SEP dotyczące obsługi
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze
 • Wynagrodzenie zasadnicze i system premiowy
 • Świadczenia w ramach ZFŚS
 • Dobrą atmosferę pracy

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwanym dalej "RODO"."

i przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@austrotherm.pl

Aplikuj online


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (ROZWIŃ)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób biorących udział w procesach rekrutacji organizowanych przez Austrotherm Sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUSTROTHERM SP. Z O.O. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039728, REGON: 070422896, NIP: 549-00-17-966, kapitał zakładowy 3.802.500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: rodosymbolaustrothermpunktpl z dopiskiem Ochrona danych osobowych. 

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) realizacji procesu rekrutacyjnego, w tym podejmowania działań rekrutacyjnych zmierzających do wyłonienia spośród kandydatów osób do pracy, w szczególności na podstawie:
• art. 6 ust 1 lit. b RODO – tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
• art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie realizacji uprawnień pracodawcy wynikających z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tj. imię / imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, a także gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody, która może zostać w każdym czasie cofnięta, w przypadku podania przez Panią/Pana w aplikacji rekrutacyjnej danych w zakresie szerszym, niż ten do którego przetwarzania uprawnia Administratora Kodeks pracy.
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan no to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w cofnięta w dowolnym czasie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

3. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które:
a) są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
b) świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych, takie jak:
• agencje rekrutacyjne;
• podmioty świadczące usługi z zakresu przeprowadzenia testów rekrutacyjnych;
c) świadczą na rzecz Administratora usługi IT i dostarczają systemy informatyczne
d) są objęte zakresem zgody, która Pani/Pan udzielił/-a.

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od końca roku, w którym została przesłana aplikacja, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy liczony od końca roku, w którym przekazano dane osobowe. Administrator może przetwarzać dane osobowe dłużej o ile przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo bycia zapomnianym).
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem  rodo@austrotherm.pl z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

6. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej uodo.gov.pl/pl/83/155

7. Profilowanie
AUSTROTHERM SP. Z O.O. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym ich profilowaniu.