Austrotherm Sp.  z o.o. jest polską firmą należącą do austriackiego przedsiębiorstwa rodzinnego, działającego w skali międzynarodowej na rzecz budownictwa, przemysłu i ochrony środowiska naturalnego. Odpowiedzialne i zgodne z powszechnie obowiązującymi regułami postępowanie zalicza się do podstawowych zasad spółek grupy Schmid Industrie Holding. Nasze przedsiębiorstwo przywiązuje wielką wagę nie tylko do najwyższej jakości wytwarzanych produktów, lecz także do wzorowej postawy wobec innych. Ta koncepcja wartości jest wyraźnie sformułowana w załączonym Kodeksie Etyki.

Zależy nam na tym, aby ten Kodeks postępowania został uznany za wiążącą dyrektywę i był wcielany w życie przez wszystkich naszych Współpracowników.  Każdy jest równy względem ustalonych zasad, a standardy uczciwości i przejrzystości w działaniu obowiązują wszystkich, niezależnie od stanowiska. Jako działające perspektywicznie przedsiębiorstwo jesteśmy przekonani, że dla osiągnięcia trwałego sukcesu niezbędne jest przestrzeganie nie tylko przepisów prawa, lecz także zasad etycznych i moralnych.

Kodeks etyki w Austrotherm Sp. z o.o.

1. Nasze postępowanie jest zgodne z przepisami prawa

 • Przestrzegamy prawa i przepisów obowiązujących w Polsce.
 • Mamy świadomość tego, że działania sprzeczne z prawem nie tylko prowadzą do utraty dobrej reputacji, lecz także mogą pociągać za sobą sankcje materialne.
 • Naruszając przepisy prawa nasi Współpracownicy wchodzą w osobisty konflikt z prawem.
 • Jednak w związku z niewłaściwym działaniem naszych Współpracowników do odpowiedzialności pociągnięte może być także samo przedsiębiorstwo.
 • Każdy współpracownik jest zobowiązany do aktualizowania na bieżąco własnej wiedzy o przepisach prawnych i obowiązującej w ich zakresie odpowiedzialności oraz do przestrzegania tych przepisów.

2. Stop korupcji

Pojęcie korupcji oznacza bezpośrednie lub pośrednie oferowanie lub przyjmowanie korzyści, które mają w niedopuszczalny sposób wpływać na transakcje lub mogą wywoływać takie wrażenie.

 • Korupcja stanowi zagrożenie dla państwa prawa i – przez podważenie zasady równego traktowania – normalnej uczciwej konkurencji.
 • Korupcja jest przestępstwem.
 • Wszystkie formy korupcji są niedopuszczalne.
 • Oferowanie pieniędzy lub korzyści mających wymierną wartość jest niedozwolone. 
 • Przyjmowanie i wręczanie upominków jest dozwolone tylko pod warunkiem, że chodzi o nieznaczne przysporzenia. Dopuszczalną wartość takich upominków regulują wewnętrzne wytyczne firmy ustalone na podstawie przepisów prawa.
 • Prezenty powinny być wpisane do rejestru korzyści majątkowych, a przekraczające wartość określoną przepisami prawa stanowią własność firmy. 

3. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

 • Utrzymywanie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów należy obok ochrony środowiska do naszych naczelnych zasad podobnie jak tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.
 • Oferujemy wysokie standardy jakościowe, a jednocześnie prowadzimy produkcję w możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska sposób.
 • Gwarantujemy przestrzeganie właściwych przepisów i norm ochrony środowiska. Unikamy szkodliwego oddziaływania na środowisko. Troszczymy się o nasze zasoby. 
 • Wyrazem naszej dbałości o bezpieczne środowisko pracy jest tworzenie właściwych technicznych warunków ramowych, a także prowadzenie odpowiednich instruktaży i szkoleń.

4. Ochrona danych osobowych

 • W Austrotherm Sp z o.o. obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, do przestrzegania której zobowiązani są   wszyscy pracownicy.
 • Zachowujemy w tajemnicy dane osobowe naszych Współpracowników, oraz osób które zgodnie z przepisami RODO powierzyły nam swoje dane osobowe.

5. Unikanie konfliktów interesów

 • Wszyscy pracownicy Austrotherm Sp z o.o. są zobowiązani do unikania sytuacji, w których ich osobiste lub ekonomiczne interesy mogłyby popaść w konflikt z interesami firmy.
 •  Dodatkowa działalność gospodarcza wymaga uprzedniej, pisemnej zgody zarządu. Dotyczy to szczególnie dodatkowej działalności na rzecz konkurentów, klientów i dostawców, a także udziałów finansowych (w tych podmiotach).
 • Wykorzystywanie działalności zawodowej do uzyskiwania prywatnych korzyści jest wyraźnie zakazane. Partnerzy handlowi nie mogą być preferowani ze względu na interesy prywatne. 
 • Środki pracy należy wykorzystywać z dbałością o ich stan. Wykorzystywanie ich do celów prywatnych jest dopuszczalne tylko w ramach zawartych porozumień.
 • Dbamy o zasoby i majątek firmy Austrotherm i wykorzystujemy je w najbardziej efektywnym wymiarze. Decyzje handlowe i ekonomiczne podejmujemy zgodnie z przepisami prawa i dobrymi zasadami handlowymi.

6. Uczciwa konkurencja

 •  Przejrzysta i uczciwa konkurencja jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Dlatego nie zawieramy absolutnie żadnych sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji porozumień z naszymi konkurentami i trzymamy się ściśle ustaw zwalczających nieuczciwą konkurencję.
 • Sprzecznymi z zasadami uczciwej konkurencji są w szczególności zmowy cenowe, podział rynków i regionów, podział klientów, ograniczanie rynku itd.
 • Niedopuszczalnymi są nie tylko wyraźne porozumienia, lecz także umówione zachowania.
 • Już wymiana informacji z konkurentami może być uznana za umówione zachowanie (szczególnie wymiana informacji o cenach, kosztach, marżach zysku, warunkach, klientach, ofertach, itd.) i dlatego należy powstrzymywać się od niej.
 • Naruszenia zasad uczciwej konkurencji są coraz surowiej ścigane przez krajowe i międzynarodowe urzędy antykartelowe i karane grzywnami, które mogą zagrozić istnieniu całego przedsiębiorstwa.

7. Szacunek

 • Oczekuje się od wszystkich Współpracowników wzajemnego traktowania się z szacunkiem, oraz traktowania z szacunkiem klientów, partnerów handlowych i konkurentów. 
 • Prawa człowieka są jedynym wiążącym, normatywnym systemem zasad o globalnym zakresie obowiązywania, dotyczącym tak państwa, jak i przedsiębiorstwa. Firma Austrotherm opowiada się za prawami człowieka i uznaje „Powszechną Deklarację Praw Człowieka”. 
 • W firmie Austrotherm szanujemy wszystkich ludzi bez względu na ich wiek, płeć, sprawność, narodowość, przynależność etniczną, religię i orientację seksualną. Respektujemy ich godność, ich prawa i ich sferę prywatną.
 • Nie tolerujemy dyskryminacji lub molestowania naszych Współpracowników.
 • Zaufanie jest jedną z ważnych przesłanek tego kodeksu postępowania. Należny szacunek ze strony przełożonych do Współpracowników jest naszym zdefiniowanym celem.
 • W firmie Austrotherm stawiamy na otwartość i uczciwość w relacjach między Współpracownikami, oraz otoczeniem zewnętrznym.