Wiedza

Wespół w zespół, czyli dobór styropianu pod ogrzewanie podłogowe

Od wielu lat obserwujemy rosnącą popularność systemów ogrzewania podłogowego w budownictwie mieszkaniowym, zarówno w jedno- jak i wielorodzinnym. Wysoki komfort cieplny, optymalny rozkład temperatury, odpowiednia wilgotność powietrza oraz poprawa estetyki wnętrz i większe możliwości aranżacyjne - to tylko niektóre czynniki decydujące o wyborze takiego sposobu ogrzewania przez projektanta czy inwestora.

Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podłoga – właściwości determinujące jego zastosowanie przy wykonaniu instalacji ogrzewania podłogowego.

Płyty styropianowe do izolacji termicznej stosowane w układach podłogi, z racji pracy jakiej będą poddawane, muszą charakteryzować się odpowiednim poziomem naprężeń ściskających CS(10) [kPa] oraz wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/mK]. Jednakże obecność instalacji ogrzewania podłogowego na jego powierzchni nakłada na nas obowiązek weryfikacji wymagań stawianych przez producenta tych systemów grzewczych, styropianowym materiałom termoizolacyjnym.
Styropian AUSTROTHERM EPS 037 Dach/Podłoga jest wyrobem dedykowanym do termoizolacji podłóg, w których przewidziana jest instalacja ogrzewania podłogowego. Jego wysoki poziom naprężeń ściskających CS(10) > 80 kPa, możliwe obciążenia użytkowe do 2400 kg/m2, bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,037 W/mK, optymalna stabilność wymiarowa to nie wszystko. Produkt ten ma deklarowany poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (DLT(1)5), który gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania podłogi i znajdującej się w niej instalacji ogrzewania podłogowego.

Izolacja podłóg na gruncie z instalacją ogrzewania podłogowego


Podłoga na gruncie jest szczególnym rodzajem przegrody, ponieważ prócz podwyższonej temperatury z uwagi na obecność instalacji ogrzewania podłogowego może mieć również kontakt z zawilgoconym środowiskiem podłoża, a co za tym idzie jest narażona na zagrożenia z tym związane. W budynkach podpiwniczonych często wykorzystuje się pomieszczenia piwnic do celów techniczno-użytkowych, buduje się jednak również budynki bez podpiwniczenia, gdzie podłoga na gruncie jest podłogą pomieszczeń mieszkalnych.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym budynki powinny być projektowane, budowane i użytkowane w sposób zapewniający oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność przegród. Oznacza to, że istnieje konieczność stosowania izolacji termicznej w układzie podłogi posadowionej bezpośrednio na gruncie. Decyzja o doborze grubości izolacji jest wynikiem wymagań, ale zależy również od inwestora i projektanta, który powinien wziąć pod uwagę przeznaczenie i sposób użytkowania pomieszczeń, jak również zasadę racjonalnego zużycia energii oraz ewentualne oszczędności, jakie płyną z optymalnego doboru grubości izolacji. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budynku, określone są w Rozporządzeniu Ministerialnym tj. w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Izolacja termiczna na stropie

W przypadku układania izolacji termicznej na stropie należy zastosować płyty AUSTROTHERM EPS 037 Dach/Podłoga, które będą stanowiły stabilne podłoże dla podkładu oraz instalacji ogrzewania podłogowego. Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju podłogą mamy do czynienia jest kilka kwestii natury aplikacyjnej, na które należy zwrócić uwagę. Niestety, źle dobrane płyty styropianowe albo błędy na etapie wykonawstwa skutkują spękaniami i trudnymi do usunięcia usterkami, dlatego należy zwracać uwagę na następujące kwestie:  

  1. Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy otynkować ściany, a następnie dokładnie oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń powierzchnię, na której wykonany będzie układ podłogi. Wystające nierówności betonu, pręty zbrojeniowe, placki zaprawy muszą być usunięte z podłoża. Ze względu na to, iż warstwa izolacyjna powinna całą powierzchnią przylegać do stropu większe nierówności lub ubytki należy wyrównać. 
  2. Na przygotowanej powierzchni należy rozłożyć płyty Austrotherm EPS 037 Dach/Podłoga w układzie jedno- lub kilkuwarstwowym. Układanie płyt rozpoczyna się od narożnika pomieszczenia, dokładnie dosuwając je do siebie. Ostatnią płytę w każdym rzędzie docina się na żądany wymiar. Należy unikać nakładania się spoin między płytami w poszczególnych rzędach i warstwach.
  3. Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę poślizgową z folii budowlanej oraz dylatację obwodową. Warstwa ta uniemożliwia powstawanie sztywnych połączeń między wylewką, a stropem, ścianą lub innymi elementami konstrukcyjnymi. Powstają one często, gdy wylewka cementowa bądź anhydrytowa dostanie się pomiędzy płyty styropianowe.
  4. Zalecane jest wykonywanie podkładów podłogowych (wylewek), których grubość oraz sposób dylatowania jest zgodny z zaleceniami ich producentów w przypadku funkcjonowania instalacji ogrzewania podłogowego.