Dzień dobry!

Formularz rekrutacyjny online

Jesteś na stronie, gdzie możesz złożyć i przesłać swoje CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób biorących udział w procesach rekrutacji przed przesłaniem nam swoich danych.

Możesz przesłać dokumenty rekrutacyjne jako jeden plik lub przesyłać pojedyncze dokumenty. Dozwolone są następujące formaty plików: PDF, PNG, JPG, GIF, filmy. Wielkość pojedynczego dokumentu nie może przekraczać 15 MB. <br>Nie przesyłaj dokumentów PDF chronionych hasłem lub przed zapisem!
Poniższe pole służy do ochrony przed automatyczną wysyłką spamu i jego zaznaczenie jest obowiązkowe
Klikając w przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez Austrotherm Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją cofnąć w każdym momencie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (ROZWIŃ)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób biorących udział w procesach rekrutacji organizowanych przez Austrotherm Sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUSTROTHERM SP. Z O.O. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039728, REGON: 070422896, NIP: 549-00-17-966, kapitał zakładowy 3.802.500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: rodosymbolaustrothermpunktpl z dopiskiem Ochrona danych osobowych. 

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) realizacji procesu rekrutacyjnego, w tym podejmowania działań rekrutacyjnych zmierzających do wyłonienia spośród kandydatów osób do pracy, w szczególności na podstawie:
• art. 6 ust 1 lit. b RODO – tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
• art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie realizacji uprawnień pracodawcy wynikających z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tj. imię / imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, a także gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody, która może zostać w każdym czasie cofnięta, w przypadku podania przez Panią/Pana w aplikacji rekrutacyjnej danych w zakresie szerszym, niż ten do którego przetwarzania uprawnia Administratora Kodeks pracy.
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan no to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w cofnięta w dowolnym czasie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

3. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które:
a) są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
b) świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych, takie jak:
• agencje rekrutacyjne;
• podmioty świadczące usługi z zakresu przeprowadzenia testów rekrutacyjnych;
c) świadczą na rzecz Administratora usługi IT i dostarczają systemy informatyczne
d) są objęte zakresem zgody, która Pani/Pan udzielił/-a.

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od końca roku, w którym została przesłana aplikacja, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy liczony od końca roku, w którym przekazano dane osobowe. Administrator może przetwarzać dane osobowe dłużej o ile przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
  2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo bycia zapomnianym).
  4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
  5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
  6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  7. Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem  rodo@austrotherm.pl z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

6. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej uodo.gov.pl/pl/83/155

7. Profilowanie
AUSTROTHERM SP. Z O.O. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym ich profilowaniu.